Jamie Dimon Apologizes in Senate Testimony

JPMorgan CEO said execs responsible for $2 billion loss will have pay taken back