Barton Apologies to Hayward for 'Shakedown'

Congressman Joe Barton R-Texas apologies for White House treatment of BP.

Examined