Tusk spokesman says EU summit suspended, to reconvene Tuesday morning

Tusk spokesman says EU summit suspended, to reconvene Tuesday morning

BRUSSELS -- Tusk spokesman says EU summit suspended, to reconvene Tuesday morning.