Senate votes to temporarily raise debt limit

The vote to raise the debt limit by $480 billion now heads to the House.